Program Polityczny
Stowarzyszenia Młodzi Demokraci

Dziewięć Najważniejszych Działań

1. Reforma szkolnictwa wyższego zwiększająca współpracę firm i uczelni oraz podniesienie poziomu kształcenia młodych ludzi poprzez przywrócenie egzaminów wstępnych na studia
2. Przekazanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Jeśli obywatele sami chcą angażować się w sprawy publiczne, to państwa musi im to umożliwić
3. Przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego, których właścicielem będą samorządy, a zysk przeznaczony na działalność medyczną.
4. Polska powinna należeć do kluczowych państw w Unii Europejskiej. Ważnym instrumentem służącym realizacji ambicji młodych Polaków, powinien być Trójkąt Weimarski.
5. Przyszłość należy od metropolii. Integracja obszarów skupionych wokół wielkich miast, to sposób na uniknięcie skutków suburbanizacji. Metropolie powinny odpowiadać za realizację zadań strategicznych, wspólnych dla gmin, które wejdą w ich skład.
6. Filarem rozwoju gospodarczego Polski powinna być dobra współpraca między administracją publiczną a firmami prywatnymi. Dlatego uważamy rozwój partnerstwa publiczno– prywatnego za priorytet wśród zmian, jakich potrzebuje nasz kraj.
7. Zapewnienie komunikacji elektronicznej między urzędami a obywatelami przyspieszy i obniży koszty jej funkcjonowania. Informatyzacja administracji powinna być więc jednym z najważniejszych, cywilizacyjnych celów państwa.
8. Upowszechnienie planowania przestrzennego na poziomie gmin. Państwo powinno skłaniać samorządy do ich tworzenia. Należy również wprowadzić jasne i trwałe przepisy regulujące te kwestie.
9. Uczelnie wyższe i szkoły średnie powinny być miejscem swobodnej dyskusji społeczno-politycznej. Politycy i osoby publiczne powinny mieć możliwość wymiany poglądów z młodzieżą.

Państwo

10. Młodzi ludzie potrzebują wolności i państwa sprawnego, uczciwego wobec obywateli.
Państwo powinno podejmować działania wtedy, gdy wolność jednych ogranicza wolność drugich.
11. Ustrój państwa powinien zapewniać:
– szeroki zakres wolności każdego człowieka i obywatela,
– ochronę praw i własności,
– jasne prawo i mechanizmy jego skutecznego egzekwowania,
– równe szanse i brak dyskryminacji,
– warunki do szybkiego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego,
– bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne gwarantujące suwerenność.
12. Państwo musi odpowiedzialnie i skutecznie dbać o bezpieczeństwo zewnętrzne
i wewnętrzne swoich obywateli, a także stać na straży stabilności gospodarki i systemu monetarnego.
13. Państwo powinno zagwarantować obywatelom wolność wyznania i sumienia. Jako młodzi ludzie opowiadamy się za wyraźnym rozgraniczeniem państwa od kościołów.
14. Przestrzeganie praw obywateli musi gwarantować przejrzyste prawo i sprawny wymiar sprawiedliwości.
15. Rozwój kraju powinien opierać się na strategicznych planach, uwzględniających szczegółowe badania społeczno-gospodarcze.
16. Zdecentralizowane państwo jest bardziej skuteczne. Dlatego uważamy, że jak najwięcej kompetencji i środków powinno zostać przekazane samorządom i społecznościom lokalnym.

Administracja publiczna

17. Organizacje pozarządowe powinny stać się prawdziwym partnerem dla instytucji państwowych. Powierzenie im realizacji zadań publicznych pobudzi zaangażowanych
i kompetentnych obywateli do rozwiązywania problemów społecznych. Jest skuteczniejsze i tańsze.
18. Należy ograniczyć immunitet parlamentarzystów tak, aby chronił ich jedynie przed pociągnięciem do odpowiedzialności za działalność polityczną i parlamentarną.
19. Sprawne funkcjonowanie państwa uzależnione jest od fachowości i uczciwości urzędników. Opowiadamy się za dobrze wykształconą, a jednocześnie dobrze wynagradzaną służbą cywilną.
20. Umożliwienie zatrudniania menadżerów publicznych, specjalistów w konkretnych dziedzinach, do wykonania zadania określonego w kontrakcie. Szczególnie w administracji samorządowej.
21. Opowiadamy się za likwidacją ograniczenia zarobków urzędników państwowych.
Szanujemy pieniądze publiczne, ale wysokość zarobków powinna odzwierciedlać również zakres odpowiedzialności i obowiązków. To ograniczy odpływ wysoko wykwalifikowanych urzędników.
22. Prowadzenie na szeroką skalę działań edukacyjne i kampanii społecznych. To istotna forma angażowania się państwa w promocję dobrych praktyk.
23. Liczba i podział kompetencji między instytucjami państwa powinien odzwierciedlać wyzwania przed jakimi stoi Polska. Ich ilość możliwie ograniczona.

Samorząd, Polska regionalna i lokalna

24. Konieczne jest dalsze i zdecydowane ograniczenie zadań administracji centralnej oraz przekazywanie ich jednostkom samorządu terytorialnego, wraz z adekwatnymi środkami na ich realizację.
25. Silny samorząd terytorialny to fundament sprawnego państwa. Umożliwia on lepsze wykonywanie zadań publicznych. Realizowane są one sprawniej i taniej niż na szczeblu centralnym.
26. Opowiadamy się za przydzieleniem większych kompetencji powiatom, których obecna forma ustrojowa, wymaga dużych zmian.
27. Wybory do rad gmin i powiatów powinny odbywać się w okręgach jednomandatowych. Jest to klucz do zapewnienia przejrzystości demokratycznego wyboru.
28. Termin wyborów samorządowych powinien być stały. Dogodnym terminem będzie czerwiec, co dodatkowo upamiętniałoby termin pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce.
29. W skład rad powiatów, jako organów kolegialnych obejmujących swoim zakresem kilka gmin, powinni wchodzić automatycznie burmistrzowie i wójtowie gmin, tworzących ten powiat. Wzmocni to ich wpływ na działanie powiatu i skoordynuje prace.
30. Rząd i parlament powinny umożliwić powstawanie metropolii.
31. Samorządy lokalne powinny dbać o zabytki i dziedzictwo kulturowe. Konserwatorzy muszą mieć możliwość skutecznej ochrony materialnych elementów naszej tożsamości.

Gospodarka

32. Własność prywatna, wolność działalności gospodarczej i prawo zachęcające do przedsiębiorczości, to fundament systemu gospodarczego.
33. Wolny rynek najlepiej określa wartość produkowanych dóbr i świadczonych usług.
34. Ingerencja państwa musi być ograniczona do minimum i dotyczyć jedynie kontroli systemu finansowego oraz zapobiegać powstawaniu monopoli.
35. Państwo powinno sprawnie współpracować z firmami prywatnymi, być dla nich partnerem. Dlatego rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego uważamy
za priorytet wśród zmian, jakich potrzebuje nasz kraj.
36. Państwo powinno być właścicielem jedynie niewielkiej liczby strategicznych przedsiębiorstw energetycznych i infrastrukturalnych.
37. Konieczne jest szybkie zakończenie prywatyzacji. Podstawowym jej celem powinno być poprawienie efektywności przedsiębiorstw, co w długiej perspektywie przełoży się na wyższe wpływy podatkowe i lepszą konkurencję.
38. Zysk z prywatyzacji powinien być w całości przeznaczany na zmniejszanie zadłużenia państwa lub przyszłe emerytury Polaków.
39. Budżet państwa powinien mieć formę budżetu zadaniowego. Zarówno na szczeblu centralnym jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
40. Elementem naprawy finansów publicznych powinno być znaczne obniżenie poziomu wydatków publicznych. Najlepszym sposobem na to jest zmniejszenia liczby świadczeń socjalnych i poprawienie ich efektywności.
41. Opowiadamy się za jak najszybszym przyjęciem przez nasz kraj waluty euro. W tej kwestii powinno się realizować długoterminowe cele, nie sugerując się doraźnymi interesami politycznymi.
42. System podatkowy powinien być jasny i przejrzysty, a jego ewentualne zmiany muszą być zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem
43. Za najbardziej sprawiedliwą i najefektywniejszą formę opodatkowania uważamy podatek liniowy obejmujący podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
i prawnych (CIT) oraz podatek VAT.

Rolnictwo

44. Najlepszym sposobem na rozwój polskiego rolnictwa jest wspieranie tzw. grup producenckich. Pozwala to rolnikom na wykorzystanie potencjału wolnego rynku, przy zachowaniu wysokiej jakości produktów.
45. Uważamy, że szansą na rozwój polskiej wsi jest przede wszystkim wysoka jakość żywności. Jesteśmy sceptyczni wobec zezwoleń handlu i produkcji żywności genetycznie modyfikowanej
46. Opowiadamy się wykorzystywaniem atutów produkcji ekologicznej, poprzez wprowadzenie uznanego na świecie systemu certyfikowania zdrowej żywności.
47. Rolnictwo to sektor, który szczególnie wymaga głębokich zmian. Państwo powinno podejmować działania polegające na zapewnieniu wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
48. Konieczne jest daleko idące ograniczenie systemu koncesji i zezwoleń, a w tych nielicznych przypadkach, gdy są one niezbędne, powinny być przyznawane w drodze przetargu.
49. Kodeks Pracy powinien zostać zliberalizowany, aby stwarzać możliwości elastycznego zatrudnienia oraz ułatwiać w tworzenie nowych miejsc pracy.
50. Konieczne jest usuwanie barier dla przedsiębiorców, w tym przepisów podnoszących koszty pracy.
51. Opowiadamy się za zmianami w kodeksie pracy, które zagwarantują pracownikom reprezentację ich interesów, umożliwiając pracodawcom skuteczny, partnerski dialog.
52. Należy radykalnie zreformować system rentowy. Renty powinny być przyznawane osobom trwale i całkowicie niezdolnym do pracy. Niezbędna jest gruntowna weryfikacja stanu świadczeniobiorców.
53. Należy dążyć do zrównana wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecne przepisy dyskryminują kobiety, które w efekcie krótszego okresu pracy otrzymują znacznie niższe emerytury.
54. Jednocześnie należy stopniowo, ale znacząco podwyższać wiek emerytalny.
55. Usprawnienie finansów publicznych oraz realizacja zasady sprawiedliwości społecznej wymaga radykalnej reformy KRUS, który jest obecnie systemem sprzeczny z tymi zasadami.

Energetyka i środowisko

56. Środowisko naturalne jest dobrem wspólnym, z którego korzystać będą również przyszłe pokolenia, dlatego należy dbać o nie w sposób szczególny.
57. Zmian wymaga dbałość o środowisko naturalne. Najważniejsze kwestie,
to gospodarka odpadami, oszczędność energii, zagospodarowanie przestrzeni zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
58. Zmian wymaga prawo dotyczące parków narodowych i rezerwatów. Bezcenne obszary powinny być zdecydowanie lepiej chronione
59. Konwencjonalne zasoby energetyczne w przeciągu najbliższych lat ulegną wyczerpaniu. Dlatego państwo powinno wspierać rozwój nowych źródeł energii.
60. Wielką rolę w ochronie środowiska pełni działalność edukacyjna, dlatego problemy środowiska naturalnego i jego ochrony powinny być ważnym elementem programów szkolnych.

Infrastruktura

61. Kluczowym zadaniem państwa jest zapewnienie sprawnej sieci transportowej
w miastach i pomiędzy nimi. Oparta powinna być na sieci autostrad i dróg ekspresowych, wsparta promocją środków transportu zbiorowego.
62. Należy również zadbać o rozwój transportu morskiego i śródlądowego.
Przede wszystkim przez liberalizację rynku oraz poprawę bazy transportowej.
63. Priorytetem musi być przypisanie dróg do właściwych terytorialnie jednostek samorządu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. W tej sferze również uważamy, że samorządy skuteczniej będą realizować zadania publiczne.
64. Miasta, w które chcą się rozwijać, muszą zaspokajać potrzeby komunikacyjne mieszkańców, zapewniając dobry transport publiczny.
65. Opowiadamy się za rozwojem kolei aglomeracyjnych, których operatorami
lub współwłaścicielami będą spółki należące do samorządów.

Media

66. Wolne, profesjonalne i odpowiedzialne media publiczne są niezbędnym elementem prawidłowo funkcjonującej demokracji. W związku z tym uważamy, że należy:
– wspierać wszystkie inicjatywy służące podniesieniu etyki i odpowiedzialności mediów za przekazywane przez nie treści,
– zwalczać próby ograniczenia ich wolności, np. przejęcia partyjnej kontroli nad mediami publicznymi i uwolnić je od politycznych nacisków.
– wspierać regionalne i lokalne inicjatywy medialne, wzmacniające mechanizmy demokratyczne na najniższym szczeblu administracji publicznej.
67. KRRiT powinna wypełniać obowiązki nałożone na nią poprzez Konstytucję RP, czyli stać na straży wolności mediów.
68. Rozwój nowoczesnych technologii oraz informatyzacja to niezbędne warunki
do osiągnięcia wysokiego poziomu postępu, przy jednoczesnym wyrównywaniu różnic ekonomicznych i społecznych.
69. Należy bezwzględnie egzekwować przestrzeganie praw autorskich. Umożliwi to normalne funkcjonowanie artystów na rynku, a także zagwarantuje należytą ochronę własności intelektualnej.
70. Należy rozwinąć dostęp do informacji i danych na zasadach „creative commons”. Powszechny dostęp do informacji zwiększy przejrzystość, a możliwość twórczego ich wykorzystania stymuluje rozwój cywilizacyjny Polaków.
71. Wspieranie rozwoju szkolnych pracowni komputerowych dostępnych bez ograniczeń to element budowy nowoczesnego społeczeństwa. Należy wypracować strategię poprawiającą dostępności internetu.

Nowe technologie

72. Rozwój technologiczny wpływający na wszystkie sfery życia nie może omijać administracji publicznej.
73. Administracja umożliwiająca kontakt między wszystkimi urzędami a obywatelem, będzie tańsza i bardziej sprawna.
74. Proces administracyjny powinien być maksymalnie przejrzysty. Sieć internetowa daje możliwość uczynienia go w pełni jawnym dla obywateli. Tak powinno być.

Edukacja

75. Edukacja to najważniejszy etap rozwoju. Każdy chcący się uczyć, powinien mieć równe szanse dostępu do edukacji na każdym szczeblu.
76. Państwo powinno zapewniać możliwość nauki poprzez finansowanie kształcenia
w całości na szczeblu podstawowym, gimnazjalnym i średnim.
77. Szczególnie istotne jest poddanie szkół kontroli rodziców, aby placówka edukacyjna była ośrodkiem spajającym społeczności lokalne.
78. Opowiadamy się za rozwojem szkolnictwa prywatnego w małych miejscowościach. Wsparte przez państwo, stanowią one główny mechanizm rozwoju wspólnoty lokalnej opartej o edukację i solidarność pokoleń.
79. Finansowanie oświaty powinno się odbywać za pomocą bonów edukacyjnych, które pokryją koszty kształcenia w każdej szkole, bez względu na jej właściciela. System ten mający na celu podniesienie jakości nauczania, powinien mieć na względzie specyfikę szkół w małych miejscowościach i na wsiach.
80. Państwo powinno ułatwić nauczanie własnych dzieci rodzicom, którzy wzięli na siebie ciężar „edukacji domowej”.
81. Postulujemy reformę szkolnictwa wyższego w kierunku rozwinięcia współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarki.
82. Edukacja będąca – obok samorządu – kluczem do rozwoju Polski, potrzebuje stałego źródła dochodu. Postulujemy wprowadzenie ustawowej gwarancji stałego wzrostu nakładów na ten sektor państwa, powiązanej ze wskaźnikiem przyrostu produktu krajowego.
83. Ważnym elementem w rozwoju szkół i uczelni jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zaangażowani społecznie mieszkańcy, absolwenci, w krajach zachodnich, istotnie wspierają rozwój placówki.

Szkolnictwo wyższe

84. Opowiadamy się za przekazaniem uczelniom wyższym autonomii w kwestii decydowania o trybie rekrutacji. Uważamy za zasadne przywrócenie egzaminów wstępnych na studia pierwszego stopnia.
85. Uczelnie wyższe i szkoły średnie powinny być miejscem swobodnej dyskusji społeczno-politycznej. Politycy i osoby publiczne, w określonych ramach powinni mieć możliwość wymiany poglądów z młodzieżą.
86. W programach szkolnych powinno się zwracać uwagę nie tylko na przekazanie określonej wiedzy, ale i na rozwijanie osobowości i umiejętność rozwiązywania problemów oraz postaw obywatelskich.
87. Lekcje WOS-u powinny znaleźć się w programach szkół podstawowych już od czwartej klasy. Uważamy to za jeden z priorytetów rozwoju społeczeństwa świadomych obywateli.
88. Postulujemy otwarcie szkół na współpracę z fundacjami i organizacjami pozarządowymi przy konstruowaniu i realizowaniu planów nauczania.
Taki mechanizm silniej zwiąże placówkę edukacyjną ze społecznością lokalną.
89. W szkołach wyższych należy dążyć do indywidualizacji toku studiów. Należy powszechnie wprowadzić system punktowy umożliwiający wybór przedmiotów, terminów zaliczenia i prowadzących zajęcia.
90. Państwo powinno dokładać wszelkich starań aby rozwijać badania naukowe. Należy stworzyć system grantów, które umożliwią prowadzenie badań, bez konieczności dbania o bezpośredni zysk finansowy.
91. Opowiadamy się za zniesieniem ustawy „Karta Nauczyciela”, która w obecnej postaci jest dokumentem blokującym reformę w oświacie i sprzyjającym negatywnej selekcji do zawodu. Należy stworzyć szersze możliwości awansu płacowego dla nauczycieli w oparciu o ocenę efektów ich pracy.

Polityka społeczna

92. Polityka społeczna powinna być traktowana przez państwo jako sfera wyrównywania różnic społecznych i gwarantowania wszystkim obywatelom równych szans na rozwój osobisty i zawodowy.
93. Celem polityki społecznej powinno być przywrócenie zaufania między obywatelami, równość szans rozwojowych. Jako główny motyw takiej działalności postrzegamy rodzinę.
94. Najważniejszymi elementami polityki społecznej powinny być: edukacja, nowe technologie, stypendia, granty, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
95. Ważnym punktem w zakresie systemu pomocy społecznej powinno stać się monitorowanie jej efektów.
96. Rozwiązywanie kwestii społecznych powinno uwzględniać aktywność organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej.
97. Sprawnie zarządzane ośrodki aktywizacji zawodowej mogą być podstawą do rozwiązania tej kwestii. Dlatego proponujemy komercjalizację urzędów pracy.
98. Radykalnych zmian wymaga w Polsce polityka względem osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie języka migowego do urzędów oraz częściowe dostosowanie przepisów budowlanych do potrzeb tych osób uważamy za początek niezbędnych zmian.
99. Modelem, który uważamy za optymalny, jest integracja osób niepełnosprawnych na każdym poziomie edukacji.
100. Ponieważ niepełnosprawność motoryczna często determinuje, iż osoby niepełnosprawne mogą tylko podejmować aktywność zawodową wymagającą aktywności intelektualnej, należy dążyć do wzmacniania i rozszerzania możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie edukacji wyższej.
101. Bardzo istotną sprawą jest pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im korzystania z obiektów sportowych, tak aby czynnie mogły uczestniczyć w życiu sportowym. Powinno się wspierać powstawaniu nowych klubów zrzeszających osoby niepełnosprawne.
102. Trudna sytuacja demograficzna Polski, powinna zostać ujęta celach polityki społecznej. Państwo powinno aktywnie wpływać na polepszenie warunków wychowawczych młodych osób.
103. Konieczne i pilne jest wprowadzenie rozwiązań wydłużających okres urlopu macierzyńskiego i wliczanie tego czasu do okresu składkowego FUS.
104. Postulujemy rozwinięcie sieci żłobków. Celem państwa powinno być stworzenie miejsc w żłobkach dla 50% dzieci w wieku pozwalającym na uczęszczanie do żłobka.
105. Należy zintensyfikować działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Powinny być skierowane do osób, które długotrwale pozostają bez pracy.
106. Postulujemy stworzenie oferty dla imigrantów chcących pracować w naszym kraju
w sposób legalny (na wzór Camp America – Odwiedź Polskę).
107. Należy stworzyć system przepływu informacji między organizacjami i jednostkami samorządowymi działającymi na rzecz ludzi potrzebujących, w celu wyeliminowania osób, które nadużywają pomocy i ustanowiły sobie z niej sposób na życie.
108. Należy również przeciwstawiać się zjawisku „eurosieroctwa”. Długotrwały brak kontaktu z rodzicami prowadzi często do zaburzeń rozwoju osobowości dziecka oraz problemów w kontaktach z otoczeniem.
109. Rodzice pozostawiający przez dłuższy niż trzy miesiące okres czasu poza Polską, powinni taki fakt zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej, który obejmie dzieci opieką psychologa.

Ochrona zdrowia

110. Obecnie scentralizowany system ochrony zdrowia uważamy za niesprawny, nieefektywny oraz niemożliwy do utrzymania. Jego dalsze podtrzymywanie pogłębia chaos w ochronie zdrowia i sprzyja dalszemu marnotrawieniu publicznych pieniędzy.
111. Postulujemy podział Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka osobnych zakładów ubezpieczających o zasięgu ogólnopolskim. Powinny one finansować na równych zasadach usługi wykonywane w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.
112. Usługi medyczne powinny być realizowane w placówkach zapewniających wysoki standard opieki nad pacjentem oraz pracy lekarzy i personelu. Opowiadamy się
za ich funkcjonowaniu w formie spółki prawa handlowego, której właścicielem będzie samorząd a zysk przeznaczony na działalność medyczną.
113. Jednym z fundamentów szeroko rozumianej polityki zdrowotnej powinna być promocja zdrowego trybu życia i profilaktyka. Udział w badaniach profilaktycznych powinien mieć wpływ na wysokość składki zdrowotnej.
114. Opowiadamy się za prowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia kampanii społecznych i innych działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie palenia papierosów i używania narkotyków.
115. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu rozwiązań mających na celu ograniczanie dostępu do zawodów okołomedycznych.
116. Należy wprowadzić pełną jawność finansowania jednostek medycznych.

Sport

117. Sport kształtuje człowieka. Dlatego niezbędna jest jego popularyzacja. Państwo powinno wspierać działania amatorskich stowarzyszeń i związków przyczyniających się do jego rozwoju.
118. Upowszechnienie kultury fizycznej to także profilaktyka zdrowotna, która pozwoli w przyszłości na ograniczenie wydatków na lecznictwo.
119. Rząd we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim i samorządami, powinien realizować długoterminowe programy rozwoju poszczególnych dyscyplin.
120. Sport wyczynowy uznajemy za niezbędny do upowszechnienia tej dziedziny życia oraz popularyzacji Polski na świecie.
121. Samorządy lokalne powinny wspierać rozwój sportu amatorskiego. Kluczowe działania to tworzenie dróg rowerowych i boisk osiedlowych.

Polska zagraniczna i bezpieczeństwo

122. Celem polskiej polityki zagranicznej powinno być zapewnienie ważnego miejsca
i roli Polski w Europie i w świecie. Jako młode pokolenie Polaków odczuwamy współodpowiedzialność za przyszłość Europy oraz za rozwój Polski nowoczesnej, zamożnej i bezpiecznej.
123. Obecność w strukturach NATO i Unii Europejskiej uznajemy za filary polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski.
124. Proces integracji europejskiej powinien być kontynuowany i otwarty. Wspieramy dążenia europejskie Chorwacji i Ukrainy. Popieramy otwarcie „europejskiej perspektywy” Turcji oraz państwom bałkańskim i Kaukazu Południowego.
125. Polska powinna należeć do kluczowych państw w Unii Europejskiej. Ważnym instrumentem służącym realizacji ambicji młodych Polaków, powinien być Trójkąt Weimarski.
126. Za jeden z najistotniejszych elementów polskiej polityki zagranicznej uważamy Partnerstwo Wschodnie. Sukces, jakim jest włączenie go Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, powinien znaleźć odzwierciedlenie w dalszej polityce naszego państwa.
127. Polska powinna też dążyć do jak najszerszej współpracy politycznej i militarnej Unii Europejskiej. Kluczowe jest zwiększenie znaczenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
128. Państwo polskie powinno większy nacisk kłaść na wspieranie obywateli polskich mieszkających poza granicami naszego kraju. Wspieranie działania organizacji polonijnych powinniśmy traktować jako ważny element państwa wobec swoich obywateli.
129. Stosunki z Rosją powinny być oparte na zaufaniu. Znamy znaczenie i możliwości jakie może przynieść dobra współpraca naszych państw. Dlatego uważamy, że tylko ostateczne wyjaśnienie przez Federację Rosyjską trudnych tematów wspólnej historii pozwoli zbudować prawdziwe partnerstwo pomiędzy naszymi narodami.