Jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi młodych chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie. Pragniemy, aby w naszej ojczyźnie każdy obywatel mógł w pełni korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych.

Promujemy udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiadamy się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propagujemy profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej.

W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie Polski w jakiej pragniemy żyć.

Cele Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”:

 • działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej,
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 • ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole;
 • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;
 • promocja ekologii i ochrony środowiska;
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych;
 • działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia;
 • gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia;
 • aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy z organizacjami realizującymi zbliżone cele;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • organizację wymiany międzynarodowej ludzi młodych;
 • współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
 • promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem liberalno-demokratycznego porządku państwa;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu obronę praw człowieka i obywatela.

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” jest polityczno – społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie ma blisko 7000 członków w wieku 16 – 30 lat zrzeszonych w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych..

Blisko sześćdziesięciu Młodych Demokratów jest radnymi wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, mamy też w swoich szeregach jednego posła.

Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność międzynarodową. Jest członkiem YEPP (Youth of the European People’s Party) i DEMYC (Democrat Youth Commity of Europe) – organizacji zrzeszających młodzieżówki centroprawicowe z Europy.